Je možné žiadať aj o podporu v oblastiach, ktoré nie sú súčasťou programových priorít nadácie?

Áno, je možné individuálne žiadať o podporu aj na činnosti, ktoré nie sú pokryté našimi hlavnými programovými líniami (POČIN, PODANÁ RUKA, RIEKA, HORA). Vaša žiadosť bude posúdená, pričom prioritne nadácia vyhovie tým žiadostiam, ktoré spadajú do našich hlavných programových línií, ktoré môžete nájsť tu. Počítajte s tým, že rozhodovanie o Vašej žiadosti si vyžaduje dostatok času.

Rád by som podporil zmysluplné neziskové aktivity. Prečo by som ich mal podporiť práve prostredníctvom CEF?

Podpora prostredníctvom našej nadácie umožňuje lepšie sledovať účinok Vašej podpory a kontrolovať správne využitie peňazí. Priebežná správa nadačných zdrojov je auditovaná nezávislým audítorom a umožňuje nám rozložiť Vašu podporu konečným prijímateľom na dlhšie časové obdobie, pričom Vaše prostriedky, ktoré ste sa rozhodli venovať na neziskové aktivity, nestrácajú na hodnote. Staviame na vzájomnej dôvere, hĺbkovom poznaní prostredí, ktoré podporujeme a v ktorých pôsobíme, a tiež na blízkom osobnom kontakte s konkrétnymi vzácnymi ľuďmi aktívnymi v teréne. Takéto zázemie nám umožňuje spolu s Vami lepšie nasmerovať Vašu podporu a začleniť ju do širšieho kontextu dlhodobého systematického úsilia v tej-ktorej oblasti.

Chcem sa stať partnerom CEF s cieľom podporiť jej konkrétny program/projekt. Je CEF otvorená novým partnerstvám? Je možné si vybrať konkrétny program alebo projekt, ktorý chcem podporiť?

Vítame akékoľvek nové partnerstvo a podporu, ktorá nám umožní lepšie napĺňať ciele v rámci našich programových línií a projektov. Účinná podpora môže mať aj iný charakter než finančný. Každý darca/sponzor si môže vybrať konkrétny program alebo projekt, ktorý má záujem podporiť, ako aj presnú formu podpory.

Je možné podporiť CEF s tým, že mám záujem o otvorenie úplne novej programovej línie (resp. projektu) a poveriť CEF ich realizáciou?

Každú dôveru si vážime a sme otvorení aj požiadavkám na otvorenie nových programov alebo projektov, ktorých administráciou nás poveríte. Odporúčame osobnú konzultáciu.

Je CEF korporátnou nadáciou SLOVNAFT, a.s.?

Nie, nie sme korporátnou nadáciou. SLOVNAFT, a.s., je partnerom nadácie a dlhodobú podporu tejto obchodnej spoločnosti si vážime. Partnerstvo so spoločnosťou SLOVNAFT nie je na prekážku partnerstvám s inými donormi a sponzormi, naopak, vítame nové partnerstvá a nové výzvy.

Prečo CEF realizuje vlastné projekty? Nie je úlohou nadácie podporovať projekty iných?

Sme predovšetkým grantovou nadáciou zameranou na podporu iných. Podporu poskytujeme prostredníctvom našich programov, grantových výziev a na základe individuálnych žiadostí. V rámci našich hlavných programových línií zároveň realizujeme aj vlastné projekty, a to spravidla v partnerstve s inými. Realizácia takýchto vlajkových projektov nám umožňuje lepšie dosahovať naše dlhodobé ciele: vytvárať nové partnerstvá, poznať lepšie prostredia, kam smerujeme našu podporu, spoznávať cenných ľudí a získavať ďalšie zdroje na realizáciu neziskových aktivít.