Prijaté žiadosti v druhej grantovej výzve Dunajského fondu

V druhej grantovej výzve Dunajského fondu sme obdržali 23 žiadostí o podporu projektov v celkovej žiadanej výške 155 937,71 €.
V zmysle bodu 21 podmienok druhej grantovej výzvy Dunajského fondu sme akceptovali aj tie žiadosti, ktoré boli z dôvodu preťažených poštových pracovísk osobne doručené na adresu Stredoeurópskej nadácie v deň nasledujúci po termíne uzávierky, keďže dátum doručenia do nadácie bol v takomto prípade nie neskorší, než keby bola daná žiadosť poslaná poštou v deň uzávierky grantovej výzvy.
Momentálne prebieha formálna kontrola žiadostí a po jej ukončení budú žiadosti hodnotené odbornou porotou, pozostávajúcou z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu.
O finálnej výške súm pre podporené projekty rozhodne Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Výsledok zverejníme do 15. marca 2017.