Chcem poukázať podiel zaplatenej dane (známy ako 2%)

Podiel zaplatenej dane, všeobecne známy ako „2%“ predstavuje jeden z hlavných zdrojov financovania nadačných grantov. Veľmi si vážime každého, kto nadácii takýmto spôsobom prejaví dôveru. Darovanie 2% pre Vás neznamená žiaden výdavok navyše, nejde o daň naviac. Môžete však rozhodnúť o tom, že časť Vami už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej nadácie. Pripravili sme pre Vás postup krokov, ako môžete svoje 2% poukázať Stredoeurópskej nadácii. Najprv si vyberte postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (môžete podporiť jednu organizáciu minimálne sumou 3€) alebo právnická osoba (môžete podporiť viaceré organizácie minimálne sumou 8€). Potom pokračujte nasledovne:

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov (termín je do 15. februára 2017). Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, ktorého formulár si môžete stiahnuť tu.
  2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) z Vašej dane. Údaje za Stredoeurópsku nadáciu sú už vyplnené vo formulári, ktorý si môžete stiahnuť tu. V prípade, že z ročného zúčtovania zaplatených preddavkov vyplýva, že máte za rok 2016 nedoplatok, tak si priamo z potvrdenia o zaplatení dane viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín); táto suma musí byť minimálne 3 eurá a môžete ju poukázať iba jednej organizácii
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, ak ste v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali); táto suma musí byť minimálne 3 eurá a môžete ju poukázať iba jednej organizácii. Pozor: Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! V prípade, že z ročného zúčtovania zaplatených preddavkov vyplýva, že máte za rok 2016 preplatok, tak vo vyhlásení uvediete dátum 31. marec 2017.
  3. Tlačivá doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30. apríla 2017 na daňový úrad. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli 2 % (3%) z Vašej dane na účet nadácie.

Za Vašu podporu ďakujeme!  

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie Fyzické osoby v roku 2017 poukazujú 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane! Minimálna výška sumy musí byť 3€ a môžete ju poukázať len jednej organizácii. 1. Vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. b) 3% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť sumu, zodpovedajúcu 2% (3%) z dane z príjmov a identifikačné údaje o prijímateľovi: Názov: Stredoeurópska nadácia Právna forma: nadácia Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava IČO: 31782876 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) do 31. marca 2017 na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nadácie. Za Vašu podporu ďakujeme!  

 

Právnické osoby Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €. 1. Vyplňte daňové priznanie.

  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2017) DAROVALA na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5% z dane (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak v tomto prípade môže právnická osoba poukázať spolu 2% zo zaplatenej dane – v daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2017) NEDAROVALA na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

Ak majú Právnické osoby predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak zároveň s touto lehotou sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane. 2. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, v ktorých treba vyplniť sumu, zodpovedajúcu 1%, resp. 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o prijímateľovi: Názov: Stredoeurópska nadácia Právna forma: nadácia Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava IČO: 31782876 Ak ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. 3. Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) do 31. marca 2017 na príslušný daňový úrad podľa miesta sídla Vašej firmy. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Za Vašu podporu ďakujeme!

 

Potrebné formuláre nájdete tu. Údaje o Stredoeurópskej nadácii ako prijímateľa 2% z dane z príjmu do tlačiva daňového priznania (oddiel Vyhlásenie): Obchodné meno: Stredoeurópska nadácia Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava IČO: 31782876 Právna forma: nadácia


Vítame akúkoľvek formu podpory. Vaše peniaze, čas, dobrý nápad – to všetko nám pomôže lepšie napĺňať naše programové priority. Pridajte sa k nám. Naším cieľom je nastaviť spôsob Vašej podpory tak, aby čo najviac zohľadňoval Vaše predstavy a možnosti. Sme vždy otvorení Vašim otázkam a osobným konzultáciám. Podpora našich aktivít Vám zabezpečuje možnosť stať sa členom klubu podporovateľov našej nadácie. Členstvo v klube Vám okrem iného zabezpečí pravidelný prístup k informáciám o tom, ako nakladáme s podporou, ktorú nám venujete, a umožní Vám stretnúť sa osobne s tými, ktorí môžu vďaka Vašej podpore realizovať svoje nápady a plány. Ak máte záujem ostať ako darca v anonymite, rešpektujeme samozrejme Vaše rozhodnutie. Ak nemáte špeciálne predstavy a požiadavky, vyberte si nižšie formu Vašej podpory a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Chcem poskytnúť finančný dar

Poskytnúť finančný dar môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu SK26 5200 0000 0000 0670 7138  (OTP banka). Radi Vám vystavíme potvrdenie o poskytnutí daru, či už vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru. Ak nám poskytnete finančný dar, môžete si určiť náš program/projekt, v rámci ktorého bude použitý.
V prípade, že by ste radi adresne podporili aktivity v rámci nášho nadačného programu Dunajský fond, môžete poukázať čiastku priamo na číslo účtu Dunajského fondu SK41 0200 0000 0035 6823 9851 (VÚB banka).

Chcem sa stať dlhodobým partnerom nadácie/jej programových priorít

Kontaktujte prosím osobne Juraja Čorbu, zodpovedného za rozvoj programov a strategických partnerstiev (juraj@cef.sk, 0948 629 168).

Chcem podporiť nadáciu mojou prácou a nápadmi.

Kontaktujte prosím osobne Juraja Čorbu, zodpovedného za rozvoj programov a strategických partnerstiev (juraj@cef.sk, 0948 629 168).