Chcem poukázať podiel zaplatenej dane (známy ako 2%)

Podiel zaplatenej dane, všeobecne známy ako „2%“ predstavuje jeden z hlavných zdrojov financovania nadačných grantov. Veľmi si vážime každého, kto nadácii takýmto spôsobom prejaví dôveru. Darovanie 2% pre Vás neznamená žiaden výdavok navyše, nejde o daň naviac. Môžete však rozhodnúť o tom, že časť Vami už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej nadácie. Pripravili sme pre Vás postup krokov, ako môžete svoje 2% poukázať Stredoeurópskej nadácii. Najprv si vyberte postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (môžete podporiť jednu organizáciu minimálne sumou 3€) alebo právnická osoba (môžete podporiť viaceré organizácie minimálne sumou 8€).

Ak chcete, aby sme Vás vedeli identifikovať ako podporovateľa našich aktivít, zaškrtnite vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (respektíve v daňovom priznaní) súhlas so zaslaním Vašich údajov.
V prípade, že Vaším podielom dane chcete podporiť náš nadačný program Dunajský fond, oznámte nám to prosím emailom na cef@cef.sk.

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov (termín je do 15. februára 2022). Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení danektorého formulár si môžete stiahnuť tu.
  2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) z Vašej dane. Doplňte údaje za nadáciu. Názov: Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány. IČO: 31782876. Formulár si môžete stiahnuť tu.. V prípade, že z ročného zúčtovania zaplatených preddavkov vyplýva, že máte za rok 2021 nedoplatok, tak si priamo z potvrdenia o zaplatení dane viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín); táto suma musí byť minimálne 3 eurá a môžete ju poukázať iba jednej organizácii
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, ak ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali); táto suma musí byť minimálne 3 eurá a môžete ju poukázať iba jednej organizácii. Pozor: Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! V prípade, že z ročného zúčtovania zaplatených preddavkov vyplýva, že máte za rok 2021 preplatok, tak vo vyhlásení uvediete dátum 31. marec 2022.
  3. Tlačivá doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli 2 % (3%) z Vašej dane na účet nadácie.

Za Vašu podporu ďakujeme!  

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Fyzické osoby v roku 2022 poukazujú 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane! Minimálna výška sumy musí byť 3€ a môžete ju poukázať len jednej organizácii. Vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. b) 3% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť sumu, zodpovedajúcu 2% (3%) z dane z príjmov a identifikačné údaje o prijímateľovi: Názov: Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány Právna forma: nadácia Sídlo: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda IČO: 31782876 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) do 31. marca 2022 na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nadácie. Za Vašu podporu ďakujeme!

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €.

1. Vyplňte daňové priznanie.

  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5% z dane (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak v tomto prípade môže právnická osoba poukázať spolu 2% zo zaplatenej dane – v daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

Ak majú Právnické osoby predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak zároveň s touto lehotou sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

2. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, v ktorých treba vyplniť sumu, zodpovedajúcu 1%, resp. 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o prijímateľovi:

Názov: Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány
Právna forma: nadácia
Sídlo: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 31782876

Ak ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) do 31. marca 2022 na príslušný daňový úrad podľa miesta sídla Vašej firmy. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Za Vašu podporu ďakujeme!