Počin

Nápaditá tvorba rozvíjajúca kultúrne odkazy

Slovensko a stredná Európa skrýva množstvo zaujímavých kultúrnych odkazov a fenoménov. Mnohé z nich sú nenápadné, zahalené tajomstvom, no o to vzácnejšie. Niektoré zanechali ľudia, iné zas samotná príroda.

Podporujeme kreatívne umelecké počiny, ktoré takéto kultúrne odkazy odhaľujú, uchovávajú a predovšetkým ďalej rozvíjajú. Počiny, ktoré môžu priniesť aj niečo nové. Podporujeme umenie, ktoré komunikuje so súčasným človekom, pričom citlivo prihliada na širší kontext a nestráca dušu.
Príklady projektov, ktoré podporujeme v rámci programovej línie Počin, nájdete tu.
Projekty, ktoré sami realizujeme v partnerstve s inými, nájdete tu.

Podaná ruka

Dialóg, partnerstvá a zdieľané záujmy naprieč hranicami

Postavenie, vplyv a dobré meno krajiny sa neodvíja len od rozhodnutí politikov. Krajina je životaschopná vtedy, ak sú jej vzťahy so susedmi a so svetom podporené sieťou autentických medziľudských vzťahov a kontaktov. A tiež vtedy, ak je súčasťou regiónu, ktorý je schopný pútať pozornosť a priťahovať záujem širšieho globálneho prostredia.

Záleží nám na komunikácii a dobrých vzťahoch, ktoré prekračujú hranice. Záleží nám na ľuďoch, ktorí vďaka svojim schopnostiam a skúsenostiam vedia spájať a inšpirovať. Podporujeme projekty, ktoré napomáhajú tomu, aby naša krajina a stredoeurópsky región boli stále viditeľnejšie, významnejšie a vnútorne silnejšie.
Príklady projektov, ktoré podporujeme v rámci programovej línie Podaná ruka, nájdete tu.
Projekty, ktoré sami realizujeme v partnerstve s inými, nájdete tu.

Rieka

Rieka je fenomén, rieka je život

Rieka priťahuje. Preteká údoliami a nížinami a tak prepája územia a spoločenstvá ľudí žijúcich pozdĺž jej toku. Môže však aj rozdeľovať. Administratívne prekážky a bariéry v hlavách vedia pripraviť rieku o jej prirodzené čaro a potenciál.
Hľadáme dôvtipné riešenia, ktoré prinášajú viac života na nábrežia a na vodu.

Spájame ľudí, ktorí poznajú potenciál tečúcej vody pre rôzne fantastické aktivity, no zároveň sú odhodlaní chrániť to, čo si ochranu vyžaduje. A ktorí chápu, že zmysluplná akcia vyžaduje spoluprácu a otvorenosť.
Podporujeme predovšetkým projekty zamerané na povodie Dunaja, ktoré pokrýva takmer celé Slovensko a spája strednú Európu. Príklady projektov, ktoré podporujeme v rámci programovej línie Rieka, nájdete tu.
Projekty, ktoré sami realizujeme v partnerstve s inými, nájdete tu.

Hora

Osud hôr ako osud človeka

Hory sú mementom. Stelesňujú dávny život planéty v časoch, keď ľudia ešte neexistovali. Aj dnes, v časoch klimatických zmien a rozsiahleho využívania prírodných zdrojov, nás hory nútia klásť si rôzne otázky. Nabádajú nás nazerať na naše skutky optikou času a priestoru, ktorý presahuje naše životy.

Karpaty formujú väčšinu územia Slovenska a prechádzajú ďalšími krajinami ležiacimi pozdĺž tohto výnimočného horského oblúku. Napomáhame takým projektom, ktoré umožňujú karpatským podhorským komunitám lepšie čeliť ich životným výzvam, pokiaľ možno v harmónii s horami a ich skrytými silami. Hľadáme nové možnosti, ako prispieť k tomu, aby ľudia v metropolách a v údolných a nížinných mestách lepšie rozumeli životu vrchárov a významu hôr pre širšie okolie.
Príklady projektov, ktoré podporujeme v rámci programovej línie Hora, nájdete tu.
Projekty, ktoré sami realizujeme v partnerstve s inými, nájdete tu.